อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
 
  หมู่ 2 บ้านทุ่งสงบ ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์
  จ.อุทัยธานี 61150
  โทรศัพท์ :: 056-049-655
  โทรสาร :: 056-049-721
  Web Site :: www.paikeaw.go.th
  Email : phaikeaw@hotmail.co.th
 
 
 
หมายเลขติดต่อภายใน 056-049-655
ต่อ 201 นายก อบต.ไผ่เขียว
ต่อ 202 รองนายก อบต.ไผ่เขียว
ต่อ 203 ปลัด อบต.ไผ่เขียว
ต่อ 204 รองปลัด อบต.ไผ่เขียว
ต่อ 205 หัวหน้าสำนักปลัด
ต่อ 206 ธุรการ
ต่อ 207 ป้องกันฯ
ต่อ 208 การเงินฯ
ต่อ 209 พัสดุ
ต่อ 210 ผู้อำนวยการกองคลัง
ต่อ 211 สภา อบต.ไผ่เขียว
ต่อ 212 ผู้อำนวยการกองช่าง
ต่อ 213 ห้องครัว
ต่อ 214 ห้องประชุมภัทรวดี
ต่อ 215 ศูนย์อินเตอร์เน็ตฯ
ต่อ 216 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
ต่อ 217 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสงบ