หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว สมัยสามัญที่ 4/2561  
 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายทองคำ ว่องเกษการณ์ รองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา เปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2561 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรายงานสถานะทงการคลัง/เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ คร้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุครุภัณฑ์โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน้ำอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุครุภัณฑ์โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ด้านพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 6 โครงการ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2561 เวลา 14.36 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 115 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย